Masura 1 Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare în teritoriul GAL Giurgiu Nord

Măsura își propune să realizeze acțiuni pentru informarea și încurajarea dobândirii de cunoștințe pe tot parcursul vieții, precum și implementarea ideilor inovatoare în domeniul agricol de către locuitorii din GAL Giurgiu Nord.

Obiectiv de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii; Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă.

Obiective specifice ale măsurii:
– Îmbunătățirea managementului exploatației;
– Creșterea competitivității sectorului agricol, prin tehnologii și procese inovative;
– Încurajarea afacerilor orientate spre piață;
– Îmbunătățirea cunoștintelor privind practicile de mediu.
Beneficiarii direcți:

 •  Entităţi publice și/sau private (inclusiv ONG-uri) care au în obiectul de activitate activități de informare/demonstrative/schimb de experiență și/sau diseminare etc., în acord cu activitățile prevăzute în fișa măsurii.

Beneficiarii indirecți:

 • Persoane adulte din GAL Giurgiu Nord care desfășoară activități în domeniul agricol.
 • Beneficiarii de sprijin ai măsurilor 2A și 2B.

Tip de sprijin:
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant.

Acțiuni eligibile:
Organizare de ateliere de lucru și schimburi de experiență cu următoarele tematici:

 • Diversificarea activităților în exploatațiile agricole, îmbunătățirea calității producției, igiena și siguranța alimentelor, crearea de condiții pentru a asigura bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor, folosirea fertilizanților și amendamentelor în agricultură în concordanță cu standardele Uniunii Europene;
 • Metode noi de protecție a culturilor sau tehnici specifice de producție;
 • Îmbunătățirea cunoștintelor privind protecția mediului;
 • Noi tehnologii informaționale, introducerea de inovații, difuzarea rezultatelor cercetarii și a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.;
 • Managementul durabil al terenurilor agricole;
 • Dezvoltarea unor capacitați inovative în lanțul agro-alimentar;
 • Însușirea cerințelor privind eco-condiționalitatea și aplicarea unor metode de producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv cu protecția mediului;
 • Utilizarea energiei regenerabile;
 • Identificarea unor soluţii tehnologice şi practici agricole, care să asigure alternative la combaterea secetei prin metodele de irigaţii și care sa contracareze efectele secetei.

Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Acțiunile din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor negeneratoare de venit, ajutorul public aferent măsurii este de 100% din totatul cheltuielilor eligibile.
Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013.
Măsura 2 – Dezvoltarea fermelor mici în vederea deschiderii spre piață

Prin această măsura micii fermieri pot beneficia de sprijin financiar pentru dezvoltarea exploatațiilor, astfel încât modernizarea îi va ajuta să devină competitivi din punct de vedere economic și să aplice tehnici durabile din punct de vedere al mediului.
Obiectiv de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii;

Obiective specifice ale măsurii:
– Creșterea volumului producției destinate comercializării la nivel local;
– Diversificarea produselor cu valoare adăugată;
– Utilizarea unor practici agricole eficiente și inovative;
– Îmbunătățirea managementului fermelor mici;
– Dezvoltarea unor legături între sectorul agroalimentar și turistic.

Beneficiari direcți

 • Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică după definiția dată de regulamentul UE, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Beneficiari indirecți

 • Populația locală;
 • Entități publice sau private care au în obiectul de activitate activități de informare/demonstrative/schimb de experiență și/sau diseminare.

Tip de sprijin

 • Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor furnizate în planul de afaceri.

Acțiuni eligibile
Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse prin planul de afacere, inclusiv capital de lucru și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile.
Acțiuni neeligibile
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat.
Alte angajamente

 • Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);
 • În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va prevede obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).

Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil din totatul cheltuielilor eligibile este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă. Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Intensitatea sprijinului pentru aceasta măsura va fi de 100%. Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013.
Măsura 3 – Sprijin pentru tinerii fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă
Rolul jucat de tinerii fermieri este esențial pentru dezvoltarea sustenabilă a agriculturii, iar sprijinul acordat prin această măsura va contribui la îmbunătăţirea managementului, la creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare și promovarea inovației, în conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă.
Proiectele depuse în cadrul acestei măsuri, vor încuruja ascocierea tinerilor fermieri, deoarece le dă mai multe posibilități de reușită, posibilitatea să-și valorifice produsele obținute de ei, sprijin pentru a accesa fonduri și astfel ar încuraja cât mai mulți tineri să se dezvolte. Organizarea exploatațiilor agricole sub formă juridică, va permite tinerilor fermieri să aiba acces la noi piețe de desfacere, altele decât cele locale.

Obiectiv de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivității agriculturii;

Obiective specifice ale măsurii:
– creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă în teritoriul GAL Giurgiu Nord;
– încurajarea asocierii producatorilor agricoli în asociații, cooperative de producție;
– realizarea investițiilor inovative în agricultură;
– comercializarea produselor obținute la nivel local;
– modernizarea și îmbunătățirea performanțelor exploatațiilor agricole;

Beneficiari direcți:
– tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
– persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni.
Beneficiari indirecți:
– Societate civilă, entități private, entități publice.

Tip de sprijin

 • Sprijin la instalare: sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole.

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile
Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
Acțiuni neeligibile
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat.
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente second hand.
Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci ani și este de: 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 S.O.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la încheierea deciziei de finanțare.

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima plată, cât și verificarea finală nu vor depăși 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului. Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.

Măsura 4 – Sprijin pentru înființarea întreprinderilor mici în domeniul non-agricol
          Scopul acestei măsuri este finanțarea activităților non-agricole, încurajarea firmelor existente în domeniu agricol sau în domeniul non agricol să înceapă o activitate nouă non agricolă prioritară pentru teritoriu , crearea locurilor de muncă.
Obiectivele specifice ale măsurii:
1. dezvoltarea economică a teritoriului;
2. crearea și diversificarea serviciilor pentru populația rurală prestate de către micro-întreprinderi;
3. crearea de locuri de muncă și creșterea veniturilor populației din teritoriu.
Beneficiarii direcți/indirecți:
1. Beneficiarii direcți
– micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole pe cale nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
– micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups).
2. Beneficiarii indirecți
– persoane active aflate în căutarea unui loc de muncă;
– populația care beneficiază de servicii și produse create.
Tip sprijin:
Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înființării de noi activități non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri pentru proiectele de tip start-up.
Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

 • Activități de producție: fabricarea produselor textile, articole de hârtie și carton, fabricare construcții metalice, etc.
 • Activități meșteșugărești: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului etc.
 • Activități turistice: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică;
 • Servicii: medicale, sociale, sanitar-veterinare, reparații mașini, contabilitate, juridice, alte servicii destinate populației din spațiul rural.

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole.

Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale, prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de MINIMUM 30% din valoarea primei tranșe de plată.
Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Cuantumul sprijinului este de 50.000 Euro, iar acesta se va acorda sub formă de primă în doua tranșe:
1. 70% din cuantumul sprijinului după semnarea contractului de finanțare;
2. 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția respectării planului de afaceri.
În cazul neîndeplinirii corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

Măsura 5 – Dezvoltarea infrastructurii sociale prin proiecte integrate în teritoriu

          Scopul acestei măsuri este îmbunătățirea calităților și capacității infrastructurii serviciilor sociale acordate, prin sprijinirea dezvoltării echilibrate a acestora pe întreg teritoriul GAL, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la astfel de servicii, creșterea gradului de furnizare a serviciilor sociale/educaționale.

Obiective specifice ale măsurii:
1. Îmbunătățirea calității vieții;
2. Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de infrastructură socială îmbunătățită;
3. Diversificarea serviciilor sociale oferite.

Beneficiarii direcți/indirecți:
1. Beneficiarii direcți
comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
2. Beneficiarii indirecți
populația din teritoriul GAL care beneficiază de servicii îmbunătățite
Tip sprijin:

 • plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45(4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
 • rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:

 • înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;
 • dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale – investiții în reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea centrelor comunitare de intervenție integrată, a infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.)

Acțiuni neeligibile:

 • cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second hand”;
 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepția costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;
 • cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume: dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate subforma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;
 • achiziționarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite;
 • taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
 • contribuția în natură, costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;

Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri sau generatoare de venit pentru proiectele de utilitate publică. Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri nu va depăși 30.000 euro.

***Beneficiarii direcți ai acestei măsuri trebuie să creeze servicii/infrastructuri îmbunătățite pentru minim 70 de persoane din populația teritoriului GAL și minim un loc de muncă.

Măsura 6 – Dezvoltare locală a satelor în teritoriul GAL
          Scopul măsurii este de a dezvolta echilibrat teritoriul din punct de vedere economic și al comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă pentru a asigura un nivel de trai ridicat populației din teritoriul GAL Giurgiu Nord.

Obiectivele specifice ale măsurii:

 • reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții;
 • îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru populația din teritoriul GAL Giurgiu Nord;
 • creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL Giurgiu Nord care beneficiază de servicii îmbunătățite;
 • reducerea disparităților dintre zonele rurale din cadrul teritoriului și zonele urbane învecinate;

Beneficiarii direcți/indirecți:
1. Beneficiarii direcți
comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
ONG-uri-pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe, etc);
ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
2. Beneficiarii indirecți
populația din teritoriul GAL care beneficiază de servicii îmbunătățite.

Tip sprijin:

 • rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv.

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile:
Acțiuni eligibile:

 • înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală (parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport – inclusiv sali de sport, piste de biciclete etc.)
 • achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală în zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile private dar care este indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de staţii de autobuz;
 • renovarea clădirilor publice și amenajarea de piețe, spații pentru organizarea de târguri etc.
 • achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreţinere spaţii verzi etc.) dacă fac parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea serviciului;
 • înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;
 • îmbunățirea siguranței publice prin inființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat public și sisteme de monitorizare video;
 • modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale;
 • extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol

Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri. Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5.000 euro și maxim 100.000 de euro.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de tip after-school) și nu va depăși 100.000 euro.
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.

***UAT-urile care beneficiază de finanțare trebuie să realizeze servicii/infrastructuri îmbunătățite pentru minim 1400 de persoane și minim unul din proiecte să aibă componente inovative sau de protecței a mediului.

Măsura 7 – Susținerea incluziunii sociale pentru populația romă din teritoriul GAL

          Scopul măsurii este de a reduce numărul persoanelor rome expuse riscului de sărăcie și incluziune socială. Măsura va sprijini inițiativele societății civile, autoritățile locale și întreprinderilor sociale din teritoriu pentru a rezolva problemele sociale prin soluții locale, identificate la nivel de comunitate cu populația romă semnificativă.
Obiectivele specifice ale măsurii:

 • reducerea sărăciei și îmbunățirea calității vieții;
 • creșterea nivelului de incluziune socială și educațională;
 • păstrarea și afirmarea identității culturale.

Beneficiarii direcți/indirecți:
1. Beneficiarii direcți
comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
ONG-uri definite conform legislației în vigoare.
2. Beneficiarii indirecți
populația de etnie romă din teritoriul GAL Giurgiu Nord;
populația din teritoriul GAL Giurgiu Nord.

Tip sprijin:

 • rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 • plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile:

 • înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală din comunitățile de romi (parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport etc.);
 • modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale în comunitățile cu populație majoritară a minorității rrome;
 • amenajarea de spații pentru organizarea de târguri, evenimente publice etc.;
 • achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitățile izolate de romi în scopul accesului către școli, centrele comunale sau deplasare către locuri de muncă, eventual amenajarea unei stații de autobuz locale;
 • înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă, în comunitățile de romi;
 • achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice pentru deservirea comunităților de romi;
 • înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, în comunitățile de romi.

Acțiuni eligibile:

 • contribuția în natură;
 • costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
 • costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.

Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5000 euro și maxim de 20.000 euro. Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși 200.000 Euro/proiect.
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.

***Beneficiarii direcți au obligativitatea să creeze servicii/infrastructuri îmbunătățite pentru minim 50 de persoane de etnie romă.